زمینه: آسمون شهر ما باز پر کبوتره
حاج محمد یزدخواستی
شب ششم محرم ۱۳۹۶
beheshty.comکمک های مردمی

مشارکت در کمک های مردمی

جهت پرداخت کمک های نقدی، غیر نقدی، فکری و اجرایی برای مشارکت در ساخت حسینیه، به مسئولین مؤسسه مراجعه نمایید.
می توانید کمک های خود را به حساب شماره ۴۲۱۷۳۵۸۸۱۲ بانک ملت و یا حساب شماره ۰۱۰۶۲۱۰۸۴۷۰۰۴ بانک ملی به نام مؤسسه شهید بهشتی واریز نمایید و یا از طریق دستگاه های خودپرداز به یکی از کارت های
۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۵۲۳۲۰ (مــلـت)
و یا ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۱۱۰۶۸ (مــلـی)
به نـام مـؤســسه شهید بهشتی منتقل نمایید.

 

کانال بهشتیان

دوم

سوم

اینستاگرام

Ussd

cloud cloud cloud cloud
cloud cloud cloud cloud