ساحل دریای غم
حاج محمد یزدخواستی
محرم 1397
beheshty.comکمک های مردمی

مشارکت در کمک های مردمی

جهت پرداخت کمک های نقدی، غیر نقدی، فکری و اجرایی برای مشارکت در ساخت حسینیه، به مسئولین مؤسسه مراجعه نمایید.
می توانید کمک های خود را به حساب شماره ۰۱۰۶۲۱۰۸۴۷۰۰۴ بانک ملی به نام مؤسسه شهید بهشتی واریز نمایید و یا از طریق دستگاه های خودپرداز به کارت
 ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۱۱۰۶۸ (مــلـی)
به نـام مـؤســسه شهید بهشتی منتقل نمایید.

 

کانال بهشتیان

ایران حسین بن علی

سوم

اینستاگرام

Ussd

cloud cloud cloud cloud
cloud cloud cloud cloud